Persondata og cookiepolitik

Gældende fra den 24. Maj 2018

Denne persondatapolitik fastlægger det grundlag, hvorpå vi behandler de persondata, som du oplyser os, eller som vi i øvrigt indsamler om dig. Ved at bruge vores hjemmeside og system, samtykker du til de vilkår, der er beskrevet i dette dokument.

I denne politik betyder ’persondata’ og ’data’ enhver form for information eller oplysning, der vedrører din person.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Dataansvarlig er 

C-Gastronomi

Bredgade 65

7441 Bording

CVR-nr.: 39827387

E-mail: mail@cgastronomi.dk

Web: www.smørogbrød.dk

Telefon: 86 86 16 37

og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

GENERELT

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. For at beskytte dine data bedst muligt, vurderer vi derfor løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder negativt. Vi er løbende opmærksomme på den latente risiko for, at du udsættes for tab eller tyveri af data, der kan forårsage, at du lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed, og vi gør derfor, hvad vi kan for at sikre os mod tab af dine data.

Vi behandler data om dig i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en aftale indgået mellem os og dig og i det omfang, vi har en berettiget interesse heri, samt i det omfang du har samtykket heri. 

Når vi anmoder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, for eksempel en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 14 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata. Såfremt vi har i sinde at indhente dine data fra andre end dig selv til brug for markedsføring, giver vi dig besked herom senest 14 dage inden vi modtager dine data med oplysning om, at du kan modsætte dig videregivelsen af dine data.


BEHANDLING AF PERSONDATA

De persondata, vi behandler om dig, omfatter:

oplysninger som du giver os såsom navn, adresse, køn, fødselsdato, e-mail-adresse, telefonnummer. Dette omfatter oplysninger, der afgives på det tidspunkt, hvor du registrerer dig på vores hjemmeside eller i vores system, afgiver ordre på køb af en vare eller en tjenesteydelse, opslår materiale eller anmoder om yderligere tjenester. Vi kan også bede dig om oplysninger, når du deltager i en konkurrence eller kampagne, der er sponsoreret af os, og når du indberetter et problem til os;
varer eller tjenesteydelser du har købt, herunder kategorierne af disse, og dine forbrugsvaner;
oplysninger om, hvilke varer og tjenesteydelser, du er interesseret i på baggrund af dit adfærdsmønster på vores hjemmeside;
oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokationsdata, weblogs og øvrige kommunikationsdata, uanset om dette er påkrævet til dine egne faktureringsformål, samt om de ressourcer du opnår adgang til;
oplysninger om, hvorvidt du har åbnet og klikket på bestemt indhold i de e-mails, vi sender til dig;
optegnelser over korrespondance med dig;
oplysninger om din computer, herunder evt. IP-adresse, operativsystem, browsertype og enhedens ID, til systemadministration og oplysninger indhentet fra cookies.
 [Hvis du vælger at logge ind med Facebook eller Google+ Sign-in, giver du os tilladelse til, at vi må bruge og gemme oplysninger, der knytter sig til profilen, hvilket giver os mulighed for at gøre brug af funktioner tilknyttet sociale medier på vores hjemmeside. Leverandøren af de sociale medier kan sende os oplysninger i overensstemmelse med deres politikker, hvilket kan omfatte oplysninger som navn, profilbillede, køn, din venneliste og øvrige oplysninger, du har valgt at stille til rådighed. Øvrige oplysninger vedrørende anbefalinger, der udveksles mellem dig og dine venner, kan også blive delt.]

FORMÅL:

Vi indsamler, opbevarer og anvender data om dig for at levere den vare eller ydelse, du køber hos os, for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Behandling af data sker således, når vi har brug for at:

behandle dit køb og levere den købte vare eller tjenesteydelse;
verificere din tilladelse til at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden og i vores system;
efterkomme din anmodning om adgang til produkter og tjenesteydelser;
personliggøre og tilpasse indholdet af vores system;
optimere og personliggøre dine besøg ved at huske lokation, sprog, dine tidligere søgninger 
profilere data om dine køb og dit adfærdsmønster på vores hjemmeside med henblik på at optimere markedsføring til dig;
kontakte dig, herunder i markedsføringsøjemed, for eksempel hvis du abonnerer på et nyhedsbrev;
forbedre vores tjenester baseret på generel brugeradfærd;
foretage rapportering

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod ovennævnte behandling efter nr. 4 – 9, hvorefter vi stopper behandlingen og sletter de data vi i den forbindelse har om dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data, der er relevante, nødvendige og tilstrækkelige for at opfylde de formål, der er defineret ovenfor. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. 

Formålet er afgørende for, hvilken type data, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de data, vi bruger, og vi forsøger at fastlægge vores procedurer og forretningsgange således, at vi minimerer mængden af data, der behandles om vores kunder.

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, for eksempel fra sociale medier. Hvis sammenstillingen kan afsløre oplysninger af følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.

OPDATERING AF PERSONDATA

Bliver vi opmærksomme på, at de data, vi behandler om dig, er ukorrekte eller vildledende, retter vi dem.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine data.

SLETNING AF PERSONDATA

Vi sletter dine data, når de ikke længere er relevante og nødvendige til det formål, som de er indsamlet til, eller hvis hensynet til din privatlivsbeskyttelse overstiger vores retlige interesse i at behandle dine data. For at kunne sammenstille køb foretaget af dig samt for at give dig overblik over din købshistorik, sletter vi dog først dine data efter  1 år.

Visse former for data er vi dog forpligtet til at opbevare i længere tid, for eksempel på grund af krav om logning, bogføring og revision.

RETSLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine data til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. I de fleste tilfælde kan behandlingen af dine data foretages uden samtykke. 

Hvis vi ønsker at anvende dine data til yderligere formål end de ovenfor beskrevne, oplyser vi dig om de(t) nye formål og beder om dit samtykke, hvis det er nødvendigt, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag end samtykke for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Når vi i vores produkter og tjenester har behov for at behandle data om børn under 16 år, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.  

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi indhenter som udgangspunkt dit samtykke, inden vi videregiver dine data til samarbejdspartnere, og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til, for eksempel markedsføring.

I visse tilfælde kan vi videregive dine data uden dit samtykke. Dette gælder, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger såsom navn, adresse, køn, alder og information om dine køb på baggrund af generelt afgrænsede varegrupper. Inden videregivelse sker, vil du få meddelelse herom med mulighed for at modsætte dig videregivelsen. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine data, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine data til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis vi videregiver dine data til samarbejdspartnere i tredjelande, sikrer vi, at deres niveau for persondatabeskyttelse lever op til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller blandt andet krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til for eksempel at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.  

SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, og sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle persondata, har forpligtet sig til at behandle dataene fortroligt. For at beskytte dig mod uvedkommendes adgang til dine data, er adgangen til behandling af data kun tilgængelige for relevante medarbejdere. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Alle data bliver lagret på sikre servere i EU, der er beskyttet af firewalls og kryptering.   

Ved brud på persondatasikkerheden underretter vi Datatilsynet om bruddet senest 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med bruddet, medmindre det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for dine rettigheder eller frihedsrettigheder.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for tab af data, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

COOKIES

Vi placerer cookies på dit udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. I forbindelse med samtykket bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

På vores hjemmeside kan du få flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

VORES SIDE BRUGER FØLGENDE COOKIES

Funktionalitet

 

Statistik

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

 

Marketing

Kan oprettes ved interaktion med virksomhedens online markedsføring. Denne cookie bruges til at identificere nyhedsbrevsmodtagere for at kunne sende mere relevante nyhedsbreve og markedsføring.

 Indstillinger for cookies

 HVORDAN KAN JEG UNDGÅ BRUGEN AF COOKIES PÅ HJEMMESIDER?

Uanset hvilken browser du bruger, kan du justere browserindstillingerne således den ikke gemmer cookies. Nogle browsere giver dig kun mulighed for kun justere denne indstilling på bestemte websteder.

Hvis du ikke ønsker at modtage eller slette Cookies, så se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

TAG MANAGER 

Vi forsøger konstant at forbedre kundeoplevelsen på vores hjemmeside ved at give besøgende mere personlige og målrettede kampagner og tilbud. For at gøre dette bruger vi Google Tag Manager (GTM).

GTM er et lille kodestykke, der hjælper os med at spore brugeradfærd på tværs af vores websteder og derefter skubber dataene til vores Google Analytics-konto. Derefter er alle data perfekt organiseret og klar til at vurdere og gennemgå potentielle forbedringer af webstedet og remarketingkampagner.

 

KONTAKTFORMULAR

Skulle du vælge at kontakte os ved at benytte en kontaktformular på vores hjemmeside, gemmes dine oplysninger i vores backend og samles i en email og sendes herefter til os via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Oplysningerne i e-mailen bliver hvis relevant overført til vores CRM-system. Derefter vil dataerne blive tilknyttet en eksisterende konto med en lignende email eller oprettet som en ny kontakt.

Der kan ske eventuel opfølgning på forespørgsel og derfor holder vi os rettighederne til at gemme kontaktoplysninger indtil hendelsens omdrejningspunkt er afsluttet. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til ikke at oplyse de persondata, vi anmoder om. Dette kan dog bevirke, at vi helt eller delvist ikke kan levere den vare eller tjenesteydelse, du anmoder om. 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der modtager data om dig, og i hvilket omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Dette gælder i det omfang din adgang hertil ikke er konkret begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. 

Hvis de data, vi behandler om dig, er ukorrekte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os, hvorledes dataene er ukorrekte, og hvordan de skal rettes. 

Du kan altid kræve at vi ophører behandlingen af dine data og eventuelt sletter dem, medmindre vi er forpligtet til at opbevare eller behandle dine data. Dette kan dog bevirke, at vi helt eller delvist ikke længere kan levere den vare eller tjenesteydelse, du har anmodet om. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at sende en indsigelse.

Du har ret til gratis at modtage de af dine data, vi behandler om dig, samt information om, hvordan de behandles. Hvis du ønsker at få oplysning om dine data og deres behandling, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Såfremt dine data er blevet videregivet til vores samarbejdspartnere, og du har krævet berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen af dine data, underretter vi de pågældende samarbejdspartnere herom.

 

ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIK

Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på vores hjemmeside.

Såfremt denne persondatapolitik bliver ændret med hensyn til hvilke data, vi behandler om dig, og til hvilke formål, vil du blive informeret på den e-mail-adresse, du har oplyst os. Der vil i den forbindelse blive givet den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen.

 

KLAGEADGANG

Vi er altid interesseret i at høre vores kunder mening om vores service og opfordrer dig til at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor, såfremt du mener, der er noget vi kan gøre bedre.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine data, beder vi dig også henvende dig til os på ovenstående kontaktoplysninger. Du kan også klage direkte til Datatilsynet.